Kameraövervakning i miljörummen

Föreningen har upplevt stora problem med felsortering av sopor och obehörigt nyttjande av miljörummen. Felsorteringen bedöms mestadels ske av föreningens medlemmar men det finns också uppgifter som tyder på att utomstående personer och/eller företag obehörigen slänger sopor i miljörummen som är avsedda för avfall från föreningens medlemmar.

Felsorteringarna och det obehöriga nyttjandet leder till överfulla sopkärl och bedöms kunna medföra merkostnader för föreningen i form av behov av en volymkapacitet som inte skulle vara nödvändig om kärlen nyttjades på rätt sätt och av endast behöriga personer. Vidare bedöms kostnader kunna uppstå på grund av det saneringsbehov som har uppstått som en följd av att hushållssopor i stor utsträckning felaktigt slängts i kärlen avsedda för blandat avfall.

Åtgärder

Föreningen har vidtagit flertalet åtgärder för att komma tillrätta med problemen. Inledningsvis har kodlåset frånkopplats så att endast nyckelbricka kan ge access till miljörummen. När detta inte har gett önskat resultat har medlemmarna genom flera kanaler informerats om läget i miljörummen, gällande regler om avfallshanteringen samt om konsekvenserna av att dessa inte följs.

När inte heller detta gett någon märkbar effekt gör styrelsen nu bedömningen att en installation av en övervakningskamera är den kvarvarande rimliga lösning som står till buds för att komma tillrätta med problemet. Kameraövervakningen syftar till att styrelsen ska få kännedom om när avfall felaktigt har slängts i miljörummet och vem eller vilka som har gjort detta så att berörda personer kan tillrättavisas. För att minimera inskränkningen i den enskilde medlemmens integritet kommer videomaterialet att raderas efter sju dygn.

Förutsättningar för kameraövervakning i miljörummen

Vid bedömningen av övervakningens tillåtlighet ska medlemmarnas intresse av integritetsskydd vägas mot föreningens intressen av att komma till rätta med problemet. En sådan kameraövervakning som det nu är fråga om anses inte lika integritetskänslig som kamerabevakning i anslutning till lägenheterna, då de boende inte behöver passera dessa utrymmen för att ta sig till och från sina bostäder.

Det är dock fråga om en viss inskränkning av medlemmarnas personliga integritet att bli upptagna på film som sparas under en kortare tid, när de nyttjar miljörummen. På grund av detta behöver föreningens intresse väga tyngre än den enskildes integritetsskydd. Föreningens intresse består i detta fall av att undvika stora onödiga kostnader samt att uppfylla sin skyldighet gentemot medlemmarna att hålla ordning i föreningens fastighet. Enligt information från Integritetsskyddsmyndigheten kan kameraövervakning av miljörum normalt godtas vid omfattande felsortering som leder till stora kostnader för föreningen.

Styrelsen gör bedömningen att intresset av att undvika stora onödiga kostnader för föreningen samt att uppfylla sin skyldighet gentemot medlemmarna att hålla ordning i föreningens fastighet, i detta fall väger tyngre än enskilda medlemmars integritetsskydd.