Ventilation

Luftbehandlingssystemet i byggnaden är utförd med mekanisk till- och frånluftsventilation med värmeåtervinning (FTX) och är uppdelad i följande delsystem:

  • LB11 – Lägenheter och gemensamma ytor i hus 1
  • LB12 – Förskola i hus 1
  • LB13 – Förskolans kök i hus 1
  • LB21 – Lägenheter och gemensamma ytor i hus 2
  • LB22 – Cafélokaler i hus 2
  • LB23 – Butikslokaler i hus 2

Hus 1 har en gemensam uteluftshuv på förskolans tak och en gemensam avluftshuv på yttertak trapphus 3.

Hus 2 har ett gemensamt uteluftsgaller i fasad mot innergård vid butikslokal och en gemensam avluftshuv på yttertak.

För återladdning av byggnadens geoenergilager finns återvinningsbatterier på respektive byggnads gemensamma avluftskanal.

Föreningen följer de lagar och förordningar som gäller för obligatorisk ventilationskontroll (OVK), vilket för vår del innebär att vi vart tredje år via entreprenör genomför en OVK vars syfte är att kontrollera att:

  • ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden
  • instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga
  • ventilationssystemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett.

Lägenheter

Lägenheter ventileras med mekanisk till- och frånluft. Tilluft blåses in via bakkantsdon i sovrum och vardagsrum. Frånluft evakueras i badrum, toalett, tvättstuga, kök och klädkammare större än ca 3 m2. I kök finns spiskåpa med grund- och forceringsflöde. Spiskåpa ansluts till det centrala luftbehandlingsaggregatet.

Tilluftskanal till respektive lägenhet är försedda med backströmningsskydd med avseende på brandspridning.

Överluft till badrum, toalett, tvättstuga etc. anordnas med springa under dörr.

Det är inte tillåtet att justera (ändra flödesmängd) för till- och frånluftsdon, då detta påverkar hela trapphuset. Som exempel på justering kan nämnas ta bort rum, lägga till rum, byta ut till- eller frånluftsdon pga av ombyggnad tillsammans med all annan förändring av den befintliga ventilationslösningen i lägenheten. Om dylika önskemål finns, så måste styrelsen alltid kontaktas för godkännande. Kontakt ska ske i god tid före en eventuell byggstart.

Förskola

Förskolan ventileras med behovsstyrt VAV-system.

Förskolan betjänas av två luftbehandlingsaggregat. Ett för köksverksamhet (LB13) och ett för övriga utrymmen (LB12).

Aggregaten är placerade i fläktrummet under förskolan i plan 09.

Samlingskanaler från fläktrummet är framdragna till förskolornas ytor i plan 10-11.

Det är inte tillåtet att justera (ändra flödesmängd) för till- och frånluftsdon. Som exempel på justering kan nämnas ta bort rum, lägga till rum, byta ut till- eller frånluftsdon pga av ombyggnad tillsammans med all annan förändring av den befintliga ventilationslösningen. Om dylika önskemål finns, så måste styrelsen alltid kontaktas för godkännande. Kontakt ska ske i god tid före en eventuell byggstart.

Butiks- och cafélokaler

Luftbehandlingssystemet för butiks- och cafélokaler är utfört med förberedelse för framtida hyresgästanpassning.

Butikslokaler betjänas av ett luftbehandlingsaggregat och cafélokaler av ett luftbehandlingsaggregat.

Aggregaten är placerade i ett gemensamt fläktrum i plan 09 hus 2.

Samlingskanaler från fläktrummet är framdragna till lokalernas ytor i plan 10.

Det är inte tillåtet att justera (ändra flödesmängd) för till- och frånluftsdon. Som exempel på justering kan nämnas ta bort rum, lägga till rum, byta ut till- eller frånluftsdon pga av ombyggnad tillsammans med all annan förändring av den befintliga ventilationslösningen i lokalen. Om dylika önskemål finns, så måste styrelsen alltid kontaktas för godkännande. Kontakt ska ske i god tid före en eventuell byggstart.

Trapphus och hissar

Trapphus och hissar ventileras med självdragsventilation via galler i anslutning till entrépartier tillsammans med takhuv på trapphustopp och hisstopp.

Trapphus 5 som är ett TR2-trapphus ventileras mekaniskt.

Skydd mot brandspridning

För luftbehandlingsaggregat som försörjer lägenheter är skyddsmetoden fläktar i drift. Tilluftskanal till respektive lägenhet är försedd med backströmningsskydd med avseende på brandspridning.

För förskole- och lokalaggregat är skyddsmetoden stoppade aggregat och brandspjäll.

För förrådsutrymmen i källarplan finns fläktar för brandgasevakuering.