Avfallshantering

Vi behöver hjälpas åt att hantera avfallet på ett sätt som undviker dålig lukt och skadedjur, håller miljörummen i gott skick, underlättar för fler att sortera avfallet samt undviker onödiga kostnader för föreningen

Sopsugar (svarta ringar på kartan nedan)

Det finns tre sopsugsstationer till vilka våra nyckeltaggar fungerar. Förutom de två sopsugsstationerna på vår ”gård” så fungerar taggarna även till sopsugsstationen på Spanielgatan. 

I de fall en nyckeltagg inte fungerar för sopsugen (oftast nummer 4 och 5), läs mer om detta på denna sida.

I sopsugen lämnas restavfall (hushållssopor), plastförpackningar och tidningar. För allas trivsel och för att undvika skadedjur (råttor och fåglar) ska man aldrig lägga sopor bredvid en sopsug om den inte fungerar. Använd i så fall någon av de andra sopsugsstationerna.
Felanmälan av sopsugen görs genom att skanna den QR-kod som finns applicerad på sopsugens lucka. Följ instruktionerna som visas på din telefon. Mer information finns här.

 • Grå: restavfall (hushållsavfall). Packas i plastpåsar som knyts ihop ordentligt. 
 • Blå: tidningar. Slängs löst i nedkastet (ej samlade i påse). 
 • Gul: plastförpackningar. Samlas i påse som knyts ihop. 

Miljörum (röda ringar på kartan nedan)

Vi hjälps åt att hålla miljörummen i gott skick och sorterar enligt de instruktioner som finns på kärlen. 

Miljörummen är kameraövervakade (med inspelning), och överträdelser till nedanstående regler kan resultera i att Du som boende blir avstängd från miljörummen. Felsortering vilken resulterar i extra kostnad för föreningen kan komma att faktureras den enskilda medlemmen.

Miljörummen är INTE avsedda för återbruk. Vi hänvisar till kommunens återbruk samt till second hand butiker.

Rökning miljörummen är förbjuden. Se vidare våra trivselregler.

Det är inte tillåtet att tvätta cyklar, hundar eller annat i miljörummen.

Kärlen för blandat avfall är till för sådant avfall som inte kan sorteras i andra kärl och som inte är miljöfarligt. Observera att kärlen inte är till för restavfall (mat- och hushållsavfall)! 

Det är inte tillåtet att slänga hopknutna sopsäckar med blandat avfall (dvs blandat avfall är inte till för den bekväma personen som inte orkar sortera). Öppna säcken och sortera i respektive kärl.

Vik alltid ihop kartonger (platta till dem) mm för att möjliggöra för fler att sortera rätt och undvika onödiga kostnader för extra tömning och städning. 

Det är aldrig tillåtet att slänga förpackningar som innehåller mat eller rester av mat i miljörummet. Det riskerar att dra till sig skadedjur och flugor, bidra till dålig lukt i rummet och ett arbetsmiljöproblem för dem som hämtar soporna. Se vidare Matavfall nedan.

Avfall får aldrig lämnas på golvet i miljörummet oavsett om kärlen är fulla.

Överfyll aldrig miljörummens kärl (dvs aldrig över kanten). Det kan resultera i att våra entreprenörer vid tömning inte tar hand om innehållet samt att Du som boende blir avstängd. Se vidare nästa stycke kring hur Du kan göra om det är fullt i just ”ditt” miljörum.

Om det inte finns plats i något av våra miljörum kan det sorterade avfallet lämnas vid återvinningsstationen i anslutning till Hjorthagens IP, annan ÅVC inom kommunen alternativt lagra hemma i väntan på att kärlen töms.

Större grovsopor (får inte plats i ett återvinningskärl (dvs går över kanten oavsett om kärlet är helt eller delvis fyllt innan)) som möbler (och delar därav), lastpallar, byggsopor/renoveringsavfall (inklusive mattor och heltäckningsmattor) lämnas vid någon av kommunens återvinningscentraler

I miljörummet sorteras: 

 • Glasförpackningar, färgade respektive ofärgade 
 • Metallförpackningar 
 • Pappersförpackningar och wellpapp (mer info = lathund)
 • Tidningar och broschyrer  (mer info = lathund)
 • Plastförpackningar (slängs i första hand i sopsugen) 
 • Mindre elavfall 
 • Mindre grovavfall (inte bygg- eller renoveringsavfall)
 • Batterier (torra batterier)
 • Uttjänta ljuskällor (ej lysrör då de räknas som miljöfarligt avfall)
 • Växtavfall (ej blomjord) – Kärlet finns på plats april-oktober (mer info)

BaloonGaz (heliumgas) och andra trycksatta behållare får och kan aldrig lämnas i miljörummen. De ska lämnas till återvinningscentral eller returneras till butiken där de inhandlades.

Batterier och ljuskällor (klassiskt glödljus, halogen, LED, lysrörslampor) placeras i därför avsedda behållare. Lysrör, våta batterier samt annat miljöfarligt avfall ska inte lämnas i våra miljörum. Se rubriken ”Miljöfarligt avfall nedan”.

Matavfall

Matavfall hanteras genom kvarnarna i avloppet i köket. Spola rikligt med kallt vatten medan kvarnen körs och i ca 25 sekunder efteråt. Mal inte stora mängder fett, deg, råa fiskskinn, senor, kronärtskockor, avokadokärnor, tepåsar med snöre och blommor med ståltrådar. Det senare sorteras som restavfall, och lämnas i sopsugen. Det är inte tillåtet att demontera matavfallskvarnen.gröna påsar

Under 2024 kommer matavfallskvarnarna att ersättas av eftersorteringsanläggningen
Resursutvinning Stockholm (tidigast hösten 2024). Så snart anläggningen är färdigställd ska matavfallet sorteras ut i särskilda påsar som Stockholm Vatten och Avfall tillhandahåller och dessa ska slängas i restavfallsinkastet för sopsugen. Eftersorteringsanläggningen kommer sedan att sortera ut matavfallspåsarna från restavfallet, så att matavfallet kan användas för biogas, kompost och gödsel.
I samband med att eftersorteringsanläggningen driftsätts, så är det inte längre tillåtet att använda matavfallskvarnarna.

Miljöfarligt avfall (blå ring på kartan nedan)

Miljöfarligt avfall kan lämnas på miljöstationen på Bobergsgatan, hus 25, som är öppen dygnet runt, alla dagar. Miljöstationen är automatisk och du öppnar den med ett sms. Instruktioner om detta finns på miljöstationen. Miljöfarligt avfall som inte ”får plats” i miljöstationens sorteringssystem, ska lämnas på annan ÅVC inom kommunen.

För mer information se: 

Bopärmen

Stockholm Stads Återvinningscentraler (ÅVC)

Avfallshantering i Norra Djurgårdsstaden

Stockholm Stad, farligt avfall