Avfallshantering

Vi behöver hjälpas åt att hantera avfallet på ett sätt som undviker dålig lukt och skadedjur, håller miljörummen i gott skick, underlättar för fler att sortera avfallet samt undviker onödiga kostnader för föreningen

Sopsugar (svarta ringar på kartan nedan)

Det finns tre sopsugsstationer till vilka våra nyckeltaggar fungerar. Förutom de två sopsugsstationerna på vår ”gård” så fungerar taggarna även till sopsugsstationen på Spanielgatan. 

I de fall en nyckeltagg inte fungerar för sopsugen (oftast nummer 4 och 5), läs mer om detta på denna sida.

I sopsugen lämnas restavfall (hushållssopor), plastförpackningar och tidningar. För allas trivsel och för att undvika skadedjur (råttor och fåglar) ska man aldrig lägga sopor bredvid en sopsug om den inte fungerar. Använd i så fall någon av de andra sopsugsstationerna. Felanmäl eventuellt trasig sopsugen via mail till backakrasamfallighet@gmail.com (tidigare möjlighet att felanmäla direkt till Envac har tillsvidare stängts av, då denna rutin inte fungerade tillfredställande). Bifoga nummer på sopsugen, felsymptom samt ditt namn och telefonnummer. Backåkra samfällighetsförening tar hand om felanmälan snarast. Sopsugsnummer finns på sopsugen. Sopsugsnummer finns även dokumenterat i nedanstående kartan. 

 • Grå: restavfall (hushållsavfall). Packas i plastpåsar som knyts ihop ordentligt. 
 • Blå: tidningar. Slängs löst i nedkastet (ej samlade i påse). 
 • Gul: plastförpackningar. Samlas i påse som knyts ihop. 

Ytterligare information från Envac kring hur sopsugarna fungerar i Norr Djurgårdsstaden hittar Du här.

Miljörum (röda ringar på kartan nedan)

Vi hjälps åt att hålla miljörummen i gott skick och sorterar enligt de instruktioner som finns på kärlen. 

Miljörummet är INTE ett återbruksrum. Vi hänvisar till kommunens återbruk samt till second hand butiker.

Rökning miljörummet är förbjuden. Se vidare våra trivselregler.

Det är inte tillåtet att tvätta cyklar, hundar eller annat i miljörummen.

Kärlen för grovsopor är till för sådant avfall som inte kan slängas i andra kärl och som inte är miljöfarligt. Observera att kärlen inte är till för restavfall (hushållsavfall)! 

Det är inte tillåtet att slänga hopknutna sopsäckar med blandat avfall. Öppna säcken och sortera i respektive kärl. 

Genom att vika ihop kartonger mm möjliggör vi för fler att sortera rätt och undviker onödiga kostnader för extra tömning och städning. 

Det är inte tillåtet att slänga förpackningar som innehåller mat eller rester av mat i miljörummet. Det riskerar att dra till sig skadedjur och flugor, bidra till dålig lukt i rummet och ett arbetsmiljöproblem för dem som hämtar soporna. Se vidare Matavfall nedan.

Avfall får aldrig lämnas på golvet i miljörummet oavsett om kärlen är fulla.. 

Om det inte finns plats i något av våra miljörum kan avfallet lämnas vid återvinningsstationen vid Hjorthagens IP. 

Större grovsopor som möbler (och delar därav), lastpallar, byggsopor/renoveringsavfall (inklusive heltäckningsmattor) lämnas vid någon av kommunens återvinningscentraler

I miljörummet sorteras: 

 • Glasförpackningar, färgade respektive ofärgade 
 • Metallförpackningar 
 • Pappersförpackningar och wellpapp (mer info = lathund)
 • Tidningar och broschyrer  (mer info = lathund)
 • Plastförpackningar (slängs i första hand i sopsugen) 
 • Mindre elavfall 
 • Mindre grovavfall 
 • Batterier
 • Uttjänta ljuskällor
 • Växtavfall (ej blomjord) – Kärlet finns på plats april-oktober (mer info)

BaloonGaz (heliumgas) och andra trycksatta behållare får och kan aldrig lämnas i miljörummen. De ska lämnas till återvinningscentral eller returneras till butiken där de inhandlades.

Batterier, glödlampor och annat miljöfarligt avfall ska inte lämnas i våra miljörum. Se rubriken ”Miljöfarligt avfall nedan”.

Matavfall

Matavfall hanteras genom kvarnarna i avloppet i köket. Spola rikligt med kallt vatten medan kvarnen körs och i ca 25 sekunder efteråt. Mal inte stora mängder fett, deg, råa fiskskinn, senor, kronärtskockor, avokadokärnor, tepåsar med snöre och blommor med ståltrådar. Det senare sorteras som restavfall, och lämnas i sopsugen. Det är inte tillåtet att demontera matavfallskvarnen.

Miljöfarligt avfall (blå ring på kartan nedan)

Miljöfarligt avfall lämnas på miljöstationen på Bobergsgatan, hus 25, som är öppen dygnet runt, alla dagar. Miljöstationen är automatisk och du öppnar den med ett sms eller genom att skanna en QR-kod. Instruktioner om detta finns på miljöstationen. 

För mer information se: 

Bopärmen

Stockholm Stads Återvinningscentraler

Avfallshantering i Norra Djurgårdsstaden

Stockholm Stad, farligt avfall