Trivsel- och ordningsregler

Vi som bor och verkar i bostadsrättsföreningen Äril, både medlemmar, andrahandshyresgäster och näringsidkare är alla grannar och vi delar gemensamma utrymmen. Det är därför viktigt att vi visar hänsyn och respekt mot varandra. Mycket kan hanteras med sunt förnuft och eftertanke om hur man vill ha det själv men nedan följer ett några regler som ska respekteras och följas av samtliga som vistas i föreningens fastighet.

Alla bostadsrättshavare, hyresgäster och andrahandshyresgäster ansvarar för ordningen och medverkar till att skapa trivsel. Därför har styrelsen tagit fram och beslutat om regler för ordnings- och trivselfrågor. Alla som bor och vistas i Brf Äril är skyldiga att rätta sig efter dessa regler. Att bo här medför ett gemensamt ansvar. Du har inte bara nyttjanderätten till en bostad i föreningens hus utan du har även skyldigheter gentemot föreningen, dess medlemmar och hyresgäster. Alla ska trivas i Brf Äril.

Ordningsreglerna gäller alla bostadsrättshavare och dess familjemedlemmar, gäster, inneboende och hantverkare eller andra som utför arbete åt dig i din lägenhet. Reglerna gäller även hyresgäster som hyr din lägenhet i andra hand och även för föreningens hyresgäster.

Dessa regler gäller i tillägg till föreningens stadgar.

Säkerhet

Se till att entrédörren går igen efter dig efter in- och utpassering och släpp inte in okända personer i fastigheten. Var restriktiv med att lämna ut portkoden. Meddela styrelsen om det sker inbrott i din egen lägenhet, förråd eller i någon annans.

Störningar

Allmänt

Visa hänsyn till dina grannar när du spelar musik, har fest eller utför någon annan aktivitet som kan upplevas som störande. Detta gäller även renoveringsarbeten i er bostad. Extra hänsyn gäller mellan klockan 22:00 och 08:00. Du som medlem ansvarar även för att dina gäster följer dessa regler.

Informera dina grannar om du planerar en fest eller en renovering av din lägenhet som kan bli störande, till exempel  genom en lapp på anslagstavlan vid hissarna eller i föreningens interna forum på www.aril.se. Acceptansen brukar öka markant om dina grannar informerats i förväg.

Högljudda arbeten

Högljudda arbeten som till exempel bilning och borrning får ske vardagar mellan  klockan 08.00 och 20.00, samt helgdagar mellan klockan 10.00 och 18.00.

Renovering av lägenheter

Det är ej tillåtet att utföra  arbeten i lägenheten som innebär ingrepp i bärande konstruktion ändringar i befintliga ledningar för avlopp, värme, vatten, ventilation eller annan väsentlig förändring i lägenheten utan skriftligt godkännande från styrelsen. Tänk på att vissa åtgärder dessutom kräver bygglov.

Särskilda regler gäller vid utbyte av spiskåpan i köket.

Bostadsrättshavaren svarar för att erforderliga tillstånd, till exempel bygglov, erhålls. Förändringar ska alltid utföras på ett fackmannamässigt sätt. Kontakta alltid styrelsen innan du sätter igång. 

Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när du utför bullerstörande arbeten i lägenheten, se avsitt Störningar.

Andrahandsuthyrning

För att hyra ut din lägenhet i andra hand behöver du tillstånd från styrelsen. Du ansöker om tillstånd via detta formulär. Där hittar du även föreningens regler för andrahandsuthyrning.

Styrelsen fattar beslut senast på nästkommande styrelsemöte.

Föreningen tillåter inte korttidsuthyrning via Airbnb eller liknande. Se vidare i föreningens stadgar.

Balkonger, terrasser och uteplatser

Balkong- eller blomlådor ska vara monterade på insidan av räcket.

Det är inte tillåtet att montera något på fasader av puts eller skiffer. Undantag kan ges för installationer som utretts och godkänts av styrelsen.

Det är inte tillåtet att måla eller på annat sätt ytbehandla någon del av fasaden, inklusive träpanelen.

Det är tillåtet att skruva fast mindre saker i träpanelen såsom till exempel krokar, balkonghängare.

Ta hänsyn till dina grannar och folk på gatan när du vattnar, rengör eller skottar din balkong, terrass eller uteplats.

Balkongskydd

Önskar du montera balkongskydd gäller följande:

  • Monteras med knytband, exempelvis buntband, i balkongräcke.
  • FABRIKAT: Sandatex
  • VÄV: Dickson
  • Färg: ORC 6088 Gris
  • LEVERANTÖR: Persiennkompaniet eller likvärdig

Markiser

Se mer information på sidan: Markiser

Grillning

Grillning är tillåten på balkongerna om du använder el- eller gasolgrill. MSB:s anvisningar om gasol skall följas, vilket bland annat innebär att gasoltub ej får förvaras i källaren. Kolgrill är inte tillåten. Vid användning av gasolgrill ska brandsläckare finnas tillgänglig i lägenheten eller på balkongen. Tänk också på att använda sunt förnuft och visa hänsyn vid grillning som kan ge extra mycket matos. Användning av så kallat rökspån eller annan matlagning genom rökning är inte tillåten, oavsett typ av grill.

Trapphus och andra gemensamhetsutrymmen

Inga föremål, sopor eller annat skräp får lämnas eller förvaras i allmänna utrymmen (källargångar, trapphus eller hiss). Föreningen har gott om särskilda utrymmen för barnvagnar och cyklar.

Det är extra viktigt att hålla trapphus och gångar rena från brännbart material eller föremål som hindrar framkomligheten. Tänk på att vid en nödsituation, till exempel en brand, utgör trapphusen och andra gångar dina och dina grannars utrymningsvägar.

För en bra trivsel är det viktigt att hålla rent och snyggt både invändigt och runt fastigheten. För fimpar, snuspåsar eller annat skräp finns papperskorgar och det är inte tillåtet att kasta dessa på marken.

Postfacken

Överkanten på postfacken, bänk, eller annan plats i trapphuset är ingen avlastningsplats för reklam, tidningar eller annan post du får. Du får själv ta hand om detta genom att använda tidningsåtervinningen.

Avfallshantering och sopsortering

I BRF Äril sorterar vi våra sopor. Både därför att vi måste enligt lag och förordning men också för vår egen trivsel samt för att bidra till ett bra jordklot för oss själva och för framtida generationer.

Alla boende och näringsidkare i BRF Äril är skyldiga att följa föreningens regler för avfallshantering.

Ohyra

Förekomst av skadedjur, som enligt hyreslagen betraktas som ohyra (till exempel vägglöss, pälsänger, getingar, mott och mal) samt råttor och möss skall utan dröjsmål anmälas till föreningens styrelse och till Nomor på www.nomor.se.

Biltvätt

Det är förbjudet att tvätta bilar eller andra fordon på föreningens mark eller i garaget.

Rökning

Rökning är förbjuden i trapphus och övriga gemensamma utrymmen. Undvik att röka på balkongen, då ovälkommen rök lätt letar sig in hos dina grannar.

Källarförråd

Använd era egna källarförråd, men lämna gångarna fria från skräp och annat. Förvara aldrig brandfarliga varor som lösningsmedel, bensin eller gasol i källaren.

Barnvagnsförråd

Barnvagnsförråden är primärt avsedda för barnvagnar. Barncyklar, sparkcyklar, pulkor, snowracers och andra föremål ska inte förvaras i barnvagnsförråden. Varje lägenhet har i första hand rätt att inhysa en barnvagn i förrådet tillhörande den lägenhetens trappuppgång. I mån av plats kan ytterligare barnvagnar inhysas i förrådet men den som inte har någon barnvagn i förrådet har företräde framför den som redan har det. Prata i första hand med berörda grannar om du vill inhysa mer än en barnvagn i förrådet.

Cykel

Cykelförvaring

Vi hjälps åt att hålla ordning där cyklar förvaras. Cykelställen är i första hand till för cyklar för vuxna då barncyklar enklare kan förvaras vid sidan av ställen.

Cykeltvätt

Det går bra  att tvätta din cykel utanför miljörummen på Bobergsgatan 71 och Labradorgatan 8. Se till att du lämnar platsen i rent skick efter genomförd tvätt. 

Avfettning, lösningsmedel eller stora mängder löddrande rengöringsmedel får inte användas.

Husdjur och fågelmatning

Rastning av hundar eller katter är inte tillåtet på föreningens område, i garaget eller i allmänna utrymmen och i entréer. Självklart plockar du upp och gör rent efter dina husdjur, om olyckan är framme. Håll hundarna kopplade av hänsyn till eventuella hundrädda grannar. I Stockholm råder koppeltvång 1 mars till 20 augusti, då detta är de vilda djurens barnkammartid.

Att mata fåglar från balkong, uteplats eller fönster är inte tillåtet

Prata med dina grannar

För vår gemensamma trivsel bör vi vid upplevda störningsmoment prata med berörda grannar innan vi kontaktar till styrelsen. Det kan vara så att man inte är medveten om att det hörs utanför lägenheten.

Dessa ordningsregler har beslutats av styrelsen i BRF Äril den 16 december 2020 och gäller från detta datum och tills vidare.