Trivsel- och ordningsregler

Vi som bor och verkar i bostadsrättsföreningen Äril, både medlemmar, andrahandshyresgäster och näringsidkare är alla grannar och vi delar gemensamma utrymmen. Det är därför viktigt att vi visar hänsyn och respekt mot varandra. Mycket kan hanteras med sunt förnuft och eftertanke om hur man vill ha det själv men nedan följer ett några regler som ska respekteras och följas av samtliga som vistas i föreningens fastighet.

Alla bostadsrättshavare, hyresgäster och andrahandshyresgäster ansvarar för ordningen och medverkar till att skapa trivsel. Därför har styrelsen tagit fram och beslutat om regler för ordnings- och trivselfrågor. Alla som bor och vistas i Brf Äril är skyldiga att rätta sig efter dessa regler. Att bo här medför ett gemensamt ansvar. Du har inte bara nyttjanderätten till en bostad i föreningens hus utan du har även skyldigheter gentemot föreningen, dess medlemmar och hyresgäster. Alla ska trivas i Brf Äril.

Ordningsreglerna gäller alla bostadsrättshavare och dess familjemedlemmar, gäster, inneboende och hantverkare eller andra som utför arbete åt dig i din lägenhet. Reglerna gäller även hyresgäster som hyr din lägenhet i andra hand och även för föreningens hyresgäster.

Dessa regler gäller i tillägg till föreningens stadgar.

Andrahandsuthyrning

För att hyra ut din lägenhet i andra hand behöver du tillstånd från styrelsen. Du ansöker om tillstånd via detta formulär. Där hittar du även föreningens regler för andrahandsuthyrning.

Styrelsen fattar beslut senast på nästkommande styrelsemöte.

Föreningen tillåter inte korttidsuthyrning via Airbnb eller liknande. Se vidare i föreningens stadgar.

Avfallshantering och sophantering

I BRF Äril sorterar vi våra sopor. Både därför att vi måste enligt lag och förordning men också för vår egen trivsel samt för att bidra till ett bra jordklot för oss själva och för framtida generationer.

Alla boende och näringsidkare i BRF Äril är skyldiga att följa föreningens regler för avfallshantering.

Balkonger, terrasser och uteplatser

Balkong- eller blomlådor ska vara monterade på insidan av räcket.

Det är inte tillåtet att montera något på fasader av puts eller skiffer. Undantag kan ges för installationer som utretts och godkänts av styrelsen.

Det är inte tillåtet att måla eller på annat sätt ytbehandla någon del av fasaden, inklusive träpanelen.

Det är tillåtet att skruva fast mindre saker i träpanelen såsom till exempel krokar, balkonghängare.

Ta hänsyn till dina grannar och folk på gatan när du vattnar, rengör eller skottar din balkong, terrass eller uteplats.

Balkongskydd

Önskar du montera balkongskydd gäller följande:

 • Monteras med knytband, exempelvis buntband, i balkongräcke.
 • FABRIKAT: Sandatex
 • VÄV: Dickson
 • Färg: ORC 6088 Gris
 • LEVERANTÖR: Persiennkompaniet eller likvärdig

Markiser

Se mer information på sidan: Markiser

Barnvagnsförråd

Barnvagnsförråden är primärt avsedda för barnvagnar, rullstolar och cykelvagnar. I samband med att barnvagnsförråden har byggts om kan även små barncyklar, kickbikes, pulkor, snowracers förvaras på hyllorna eller hängas på krokarna i barnvagnsförråden. Varje lägenhet har i första hand rätt att inhysa en barnvagn/rullstol/cykelvagn i förrådet tillhörande den lägenhetens trappuppgång. I mån av plats kan ytterligare barnvagn/rullstol/cykelvagn inhysas i förrådet men den som inte har någon barnvagn/rullstol/cykelvagn i förrådet har företräde framför den som redan har det. Prata i första hand med berörda grannar om du vill inhysa mer än en barnvagn/rullstol/cykelvagn i förrådet. Tänk också på att det kan finnas lediga platser i angränsande portar.
I barnvagnsförråden förvaras aldrig vuxencyklar och inte heller större barncyklar, då dessa gör det svårt till omöjligt att komma åt barnvagnar med tillbehör.

Biltvätt

Det är förbjudet att tvätta bilar eller andra fordon på föreningens mark eller i garaget.

Cykel

Cykelförvaring

I vår förening har vi fyra (4) cykelförråd i källarplanet med totalt 112 platser samt ett bord för mindre cykelreparationer. Eftersom det i föreningen finns 76 lägenheter betyder det 1-2 platser per lägenhet. I tillägg till detta finns det ett antal utomhusplatser. Så här nyttjar vi dessa cykelplatser på bästa sätt:

 • I cykelförrådet förvaras endast cyklar. All annan utrustning (exempelvis fiskeredskap) förvaras på annan plats.
 • Cyklar parkeras i cykelställ i cykelförrådet.
  Parkera inte cyklar utanför cykelställen, då det riskerar att blockera för andra cyklar.
 • Lås aldrig ihop flera cyklar, då detta kan leda till att andra cyklar blir svåra att komma åt.
 • Lås aldrig fast din cykel i ett källarförråd, element eller liknande då detta kan leda till att andra cyklar blir svåra att komma åt.
 • Elcyklar väger mycket, varför de alltid enligt tillverkaren av cykelställen ska stå på det undre planet (de har förtur till dessa platser).
 • Cyklar med barnstol/sadel/andra tillbehör kan vara för höga (blockera för de som har cyklar på det övre planet) att få in på det undre planet, men brukar få plats på det övre. Om de varken får plats på det övre eller undre planet så kan de inte förvaras i cykelförrådet.
 • Cyklar som inte passar in i våra cykelställ parkeras utomhus eller annan plats (t.ex. källarförrådet).
 • Cyklar som inte används frekvent, placeras i källarförråd eller liknande.
 • Barncyklar och specialcyklar placeras på det övre planet i mån av plats. Om plats saknas placeras de i källarförråd alternativt utomhus.
 • Småcyklar kan placeras i barnvagnsförråden, som har kompletterats med en hylla för bland annat detta.
 • Sparkcyklar/kickbikes förvaras inte i cykelförrådet. De hängs upp på de krokar som finns i barnvagnsförråden, förvaras i källarförrådet eller på balkongen.
  I mån av plats kan krokarna i barnvagnsförråden även användas för pulkor och liknande.

Vartannat år (företrädesvis på våren) märks samtliga cyklar upp, och alla cykelägare har en (1) månad på sig att identifiera sin cykel. Efter denna period kommer cyklar som inte har identifierats av en ägare att lagras på annan plats under sex månader. Under dessa sex månader finns det möjlighet för ägare att återfå en identifierad cykel. Efter denna sexmånadersperiod kommer resterande cyklar att återvinnas på bästa sättet för miljön.

Cykelplatserna är inte personliga, varför lås etc. alltid ska demonteras i samband med att cykeln tas ut från cykelförrådet.

Ladda alltid batteriet till din elcykeln i lägenheten. På så sätt förenklas övervakning av laddningen samt förenklas urkoppling efter fulladdning. Överladdning kan leda till kortslutning och i värsta fall brand. Brandskyddsmyndigheten rekommenderar att laddning alltid sker dagtid samt avskilt från brännbart material. Ett skadat batteri kontrolleras av reparationsverkstad, då batteriet i samband med skada kan ha blivit instabilt och utgöra en potentiell brandrisk.

Med ovanstående trivselregler får vi ett effektivare och trivsammare cykelförråd.

Tack för Er visade hänsyn.

Cykeltvätt

Det går bra  att tvätta din cykel utanför miljörummen på Bobergsgatan 71 och Labradorgatan 8. Se till att du lämnar platsen i rent skick efter genomförd tvätt. 

Avfettning, lösningsmedel eller stora mängder löddrande rengöringsmedel får inte användas.

Flytta in och ut

Ställ inte flyttlådor och möbler mot dörrar eller väggar i entrén. Det riskerar att skada våra fina och sköra väggpaneler samt entrédörrarna.

Använd täckpapp på golv och väggar i hissen. Fäst inte täckpappen med silvertejp. Packa inte hissen så att ytskiktet skadas.

Den som flyttar in eller ut har ett ansvar för att kommunicera ovanstående regler till flyttfirman.

Grillning

Grillning är tillåten på balkongerna om du använder el- eller gasolgrill. MSB:s anvisningar om gasol skall följas, vilket bland annat innebär att gasoltub ej får förvaras i källaren. Kolgrill är inte tillåten. Vid användning av gasolgrill ska brandsläckare finnas tillgänglig i lägenheten eller på balkongen. Tänk också på att använda sunt förnuft och visa hänsyn vid grillning som kan ge extra mycket matos. Användning av så kallat rökspån eller annan matlagning genom rökning är inte tillåten, oavsett typ av grill.

Grillning är även tillåten på den gemensamma grillplatsen på innergården. I samband med detta får endast grillkol eller grillbriketter nyttjas. Användning av så kallat rökspån eller annan matlagning genom rökning är inte tillåten. Det är inte heller tillåtet att elda med ved, då omkringliggande fastigheter har friskluftsintag på innergårdarna.

Husdjur och fågelmatning

Rastning av hundar eller katter är inte tillåtet på föreningens område, i garaget eller i allmänna utrymmen och i entréer. Självklart plockar du upp och gör rent efter dina husdjur, om olyckan är framme. Håll hundarna kopplade av hänsyn till eventuella hundrädda grannar. I Stockholm råder koppeltvång 1 mars till 20 augusti, då detta är de vilda djurens barnkammartid.

Att mata fåglar från balkong, uteplats eller fönster är inte tillåtet.

Källarförråd

Använd era egna källarförråd, men lämna gångarna fria från skräp och annat. Förvara aldrig brandfarliga varor som lösningsmedel, bensin eller gasol i källaren. Material och annat som förvaras i källargångarna kan komma att avlägsnas utan föregående meddelande.

Ohyra

Förekomst av skadedjur, som enligt hyreslagen betraktas som ohyra (till exempel vägglöss, pälsänger, getingar, mott och mal) samt råttor och möss skall utan dröjsmål anmälas till föreningens styrelse och till Anticimex på www.anticimex.se.

80 % av alla hushåll har någon gång silverfiskar i badrum eller kök. Om silverfiskarna dyker upp i andra rum eller om aktiviteten är hög ska man vara vaksam och bör kontakta Anticimex för eventuellt hembesök. Medlemmar som upptäcker silverfiskar kan kontakta Anticimex, 075-245 10 00, och beställa dosor som lockar till sig silverfisk och dödar dem. Dosorna placeras lite undangömt i det utrymme där silverfiskarna upptäckts. Genom att ange att vår brf är försäkrad hos Nordeuropa så får man dosorna gratis.

Postfacken

Överkanten på postfacken, bänk, eller annan plats i trapphuset är ingen avlastningsplats för reklam, tidningar eller annan post du får. Du får själv ta hand om detta genom att använda tidningsåtervinningen.

Prata med dina grannar

För vår gemensamma trivsel bör vi vid upplevda störningsmoment prata med berörda grannar innan vi kontaktar till styrelsen. Det kan vara så att man inte är medveten om att det hörs utanför lägenheten.

Renovering av lägenhet

Det är ej tillåtet att utföra arbeten i lägenheten som innebär ingrepp i bärande konstruktion. Det är inte heller tillåtet att utföra ändringar (förkortningar, förlängningar, omdragningar eller annan förändring) i befintliga ledningar för avlopp, värme, vatten, ventilation eller annan väsentlig förändring i lägenheten utan skriftligt godkännande från styrelsen. Med avseende på just ventilationen är det absolut förbjudet att ändra på inställningarna av till- och frånluftsdonen då detta påverkar samtliga lägenheters luftflöden (eventuella tillkommande kostnader i samband med detta bekostas av medlem). Tänk på att vissa åtgärder dessutom kräver bygglov.
Läs mer om ventilationen på denna sida.

Innan renoveringen börjar

Läs i föreningens ordningsregler om vad som gäller vid ombyggnad.

Om du byter ut spiskåpan/fläkten i köket måste du beställa och betala för en injustering av din nya köksventilationslösning (mer info om detta finns här).

Kontakta styrelsen innan du startar en större renovering av kök eller badrum.

Arbetstider och information till grannar

 • Ta hänsyn till grannarna genom att följa regler som gäller för när störande arbeten får utföras, se föreningens ordningsregler. Bostadsinnehavaren ansvarar för att dessa tider efterföljs av hantverkare och entreprenörer.
 • Informera grannar, minst en vecka i förväg, om vad som kommer att ske och hur länge arbetet kommer att pågå. Detta kan ske genom e-post eller genom anslag i entrén. Ange dina kontaktuppgifter inklusive mobilnummer när du informerar.

Städning av allmänna utrymmen

 • Allmänna utrymmen ska hållas rena från byggdamm, sågspån etc. under renoveringen. Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för att städning sker löpande och efter genomförd renovering.

Hantering av byggsopor

 • Byggsopor, avfall eller skräp som uppkommer i samband med renovering/underhåll skall tas om hand på ett miljövänligt sätt och får inte ställas utanför lägenheten, slängas i miljörum eller någon annanstans inom föreningens fastighet.

Byggtrafik i hiss 

 • Det är inte tillåtet att använda hissen för tyngre byggtrafik. Respektera hissens viktgräns och se till att hissen inte skadas. Hissen ska skyddstäckas så att ytskikt inte skadas.
 • Täckpapp ska användas på golvet i entrén och på hissens golv och väggar. Fäst inte täckpapp med silvertejp!

Rökning

Rökning är förbjuden i trapphus och övriga gemensamma utrymmen. Undvik att röka på balkongen, då ovälkommen rök lätt letar sig in hos dina grannar.

Störningar

Allmänt

Visa hänsyn till dina grannar när du spelar musik, har fest eller utför någon annan aktivitet som kan upplevas som störande. Detta gäller även renoveringsarbeten i er bostad. Extra hänsyn gäller mellan klockan 22:00 och 08:00. Du som medlem ansvarar även för att dina gäster följer dessa regler.

Informera dina grannar om du planerar en fest eller en renovering av din lägenhet som kan bli störande, till exempel  genom en lapp på anslagstavlan vid hissarna eller i föreningens interna forum på www.aril.se. Acceptansen brukar öka markant om dina grannar informerats i förväg.

Högljudda arbeten

Högljudda arbeten som till exempel bilning och borrning får ske vardagar mellan  klockan 08.00 och 20.00, samt helgdagar mellan klockan 10.00 och 18.00.

Säkerhet

Se till att entrédörren går igen efter dig efter in- och utpassering och släpp inte in okända personer i fastigheten. Var restriktiv med att lämna ut portkoden. Använd möjligheten att skapa tillfälliga besökskoder via Aptus-appen (mer info här). Meddela styrelsen om det sker inbrott i din egen lägenhet, förråd eller i någon annans.

Trapphus och andra gemensamhetsutrymmen

Inga föremål, sopor eller annat skräp får lämnas eller förvaras i allmänna utrymmen (källargångar, trapphus eller hiss). Föreningen har gott om särskilda utrymmen för barnvagnar och cyklar.

Det är extra viktigt att hålla trapphus och gångar rena från brännbart material eller föremål som hindrar framkomligheten. Tänk på att vid en nödsituation, till exempel en brand, utgör trapphusen och andra gångar dina och dina grannars utrymningsvägar.

För en bra trivsel är det viktigt att hålla rent och snyggt både invändigt och runt fastigheten. För fimpar, snuspåsar eller annat skräp finns papperskorgar och det är förbjudet enligt lag att kasta dessa på marken.

Dessa ordningsregler har beslutats av styrelsen i BRF Äril Båtbyggarparken. Ordningsreglerna gäller tillsvidare och revideras löpande.