Utrymningsvägar vid brand eller liknande

Om brand eller liknande händelse inträffar ska lägenheterna utrymmas enligt nedan. Om trapphuset är rökfyllt ska man stanna i lägenheten och invänta hjälp från räddningstjänsten. Alla lägenheter är egna brandceller och ska stå emot brand i 30 minuter. Observera att lägenheter på Bobergsgatan 75 alltid utrymme via trapphuset som är en egen brandcell. Använd aldrig hissen vid brand. Om det brinner i lägenheten, se till att alla kommer ut och stäng dörren.

Tänk på att rädda, larma och sedan eventuellt släcka.

Här följer en kort beskrivning kring de utrymningsvägar som gäller för samtliga lägenheter och lokaler i föreningen. Ni återfinner även länkar till relationshandlingarna, vilka beskriver utrymningsvägar mm i detalj.

Utrymningsvägar Hus 1 (Labradorgatan 2-14 (trapphus 1-3))

 • Bostäder utryms via trapphus, via dörrar direkt i markplan eller via räddningstjänstens stegutrustning
 • Förskola plan 10 utryms via dörrar direkt i markplan eller via trapphus 1
 • Förskola plan 11 utryms via annan brandcell till plan 10 eller via trapphus 1

Utrymningsvägar Hus 2 (Bobergsgatan 71-75 (trapphus 4 & 5))

 • Bostäder på Bobergsgatan 71 utryms via trapphus, via dörrar direkt i markplan eller via räddningstjänstens stegutrustning
 • Bostäder på Bobergsgatan 75 utryms via trapphus (egen brandcell)
 • Lokaler (Vk2A/Vk1) plan 10 utrymmer via dörrar direkt i markplan eller via bostadtrapphus
 • Lokaler (Vk2A/Vk1) plan 11 utrymmer via interntrappa till plan 10 eller via utvändig trappa

Relationshandling utrymningsvägar Hus 1 och Hus 2
Relationshandling brandskyddsdokument Hus 1
Relationshandling brandskyddsdokument Hus 2
MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) Skydda Dig mot brand

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär planering, utbildning, dokumentation, kontroll och uppföljning av brandskyddsarbetet i en byggnad eller verksamhet. Det är viktigt att det systematiska brandskyddsarbetet definierar vem som ansvarar för vad.

Lite förenklat är SBA en metod med syftet att skapa ett fungerande brandskydd. Systematiskt brandskyddsarbete är något som en fastighetsägare och bostadsrättsförening enligt lag är skyldiga att bedriva för att förhindra att brand uppstår.

Systematiskt Brandskyddsarbete till en bostadsfastighet omfattar normalt följande:

 • Brandskyddspolicy
 • Byggnadsbeskrivning
 • Brandskyddsbeskrivning
 • Riskinventering
 • Brandskyddsansvarig
 • Information till boende
 • Brandskyddsregler
 • Kontrollsystem
 • Uppföljning

Vad gör Brf Äril med avseende på SBA?

Det är samma krav för en BRF som för en fastighetsägare. En förutsättning för att brandskyddsarbetet ska vara systematiskt är att det kontinuerligt följs upp, vilket bör ske årligen. Uppföljningen innebär att man går igenom varje punkt i det systematiska brandskyddsarbetet och kontrollerar att man utfört egenkontroller löpande under året och årlig service av behörig brandskyddstekniker, samt att man vid behov ändrar det som är inaktuellt.

Sedan våren 2022 bedrivs det systematiska brandskyddsarbetet i samarbete med BK Kraft och Brandsäkra AB.

I januari 2022 genomfördes en brandskyddsbesiktning av Brandsäkra, och det framkom ett antal punkter som behövde åtgärdas inom fastigheten. Styrelsen har arbetat vidare med detta tillsammans med BK Kraft och Brandsäkra och under våren 2022 installerades kompletterande utrymningsskyltar med batteribackup, efterlysande midjeskyltar i källare (sluss från garage), skyltar som beskriver att Branddörr skall hållas stängd samt slutligen skyltar i trapphusentréer som beskriver att Trapphuset är en utrymningsväg och inte får blockeras.
Styrelsen har vid ett flertal tillfällen påmint enskilda medlemmar om att trapphusen är gemensamma utrymningsvägar, och att förvaring av diverse saker i trapphusen utanför den egna lägenhetsdörren inte är tillåtet.

Styrelsen kommunicerar löpande med medlemmarna via aril.se för att tillse att samtliga punkter noterade av Brandsäkra åtgärdas och att övriga regler efterföljs.