Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär planering, utbildning, dokumentation, kontroll och uppföljning av brandskyddsarbetet i en byggnad eller verksamhet. Det är viktigt att det systematiska brandskyddsarbetet definierar vem som ansvarar för vad.

Lite förenklat är SBA en metod med syftet att skapa ett fungerande brandskydd. Systematiskt brandskyddsarbete är något som en fastighetsägare och bostadsrättsförening enligt lag är skyldiga att bedriva för att förhindra att brand uppstår.

Systematiskt Brandskyddsarbete till en bostadsfastighet omfattar normalt följande:

  • Brandskyddspolicy
  • Byggnadsbeskrivning
  • Brandskyddsbeskrivning
  • Riskinventering
  • Brandskyddsansvarig
  • Information till boende
  • Brandskyddsregler
  • Kontrollsystem
  • Uppföljning

Vad gör Brf Äril med avseende på SBA?

Det är samma krav för en BRF som för en fastighetsägare. En förutsättning för att brandskyddsarbetet ska vara systematiskt är att det kontinuerligt följs upp, vilket bör ske årligen. Uppföljningen innebär att man går igenom varje punkt i det systematiska brandskyddsarbetet och kontrollerar att man utfört egenkontroller löpande under året och årlig service av behörig brandskyddstekniker, samt att man vid behov ändrar det som är inaktuellt.

Sedan våren 2022 bedrivs det systematiska brandskyddsarbetet i samarbete med BK Kraft och Brandsäkra AB.

I januari 2022 genomfördes en brandskyddsbesiktning av Brandsäkra, och det framkom ett antal punkter som behövde åtgärdas inom fastigheten. Styrelsen har arbetat vidare med detta tillsammans med BK Kraft och Brandsäkra och under våren 2022 installerades kompletterande utrymningsskyltar med batteribackup, efterlysande midjeskyltar i källare (sluss från garage), skyltar som beskriver att Branddörr skall hållas stängd samt slutligen skyltar i trapphusentréer som beskriver att Trapphuset är en utrymningsväg och inte får blockeras. Ingen åtgärd vidtogs vid denna tidpunkt med avseende på trapphusen (utrymningsväg) och medlemmars förvaring av diverse saker i trapphusen utanför den egna lägenhetsdörren.

Styrelsen kommunicerar löpande med medlemmarna via aril.se för att tillse att samtliga punkter noterade av Brandsäkra åtgärdas och att övriga regler efterföljs.