Det blir tyvärr ingen inglasning av balkongerna

På årsstämman 2021 fick styrelsen stämmans uppdrag att undersöka möjligheten till inglasning av föreningens balkonger samt att upphandla en lösning som föreningens medlemmar kunde avropa på egen bekostnad.

Styrelsen gav uppdraget till Svenska Lumon AB som för föreningens räkning ansökt om bygglov för inglasning. Enligt detaljplanen är inglasning av balkonger som är placerade utanpå fasaden inte tillåtet men bedömningen var att balkonger indragna i fasaden skulle beviljas bygglov.

Det visade sig dock inte var fallet. Föreningen fick avslag på bygglovsansökan till Stockholm Stad, ett avslag som sedan överklagats till Länsstyrelsen och vidare till Mark- och miljödomstolen. Alla instanser har hållit fast vid den bedömning som ursprungligen gjordes av kommunen.

Kärnan i kommunens bedömning är:
Inglasning av balkongerna är ovarsam mot byggnadernas mycket höga arkitektoniska värden med en tydlig gestaltningside och förankring till områdets kultur- och industrihistoria. Det allmänna intresset av att bevara byggnaden bedöms väga tyngre än det enskilda intresset av att få utföra åtgärden.

Föreningen har inte ansökt om prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen. För att överdomstolen ska ge prövningstillstånd krävs att det finns anledning att tro att tidigare instans dömt fel, att det finns synnerliga skäl eller att det behövs som vägledning i rättstillämpningen.

Styrelsen beklagar utgången av detta.